Podmienky používania on-line terminologickej databázy

Podmienky používania on-line terminologickej databázy

Čl. I Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom on-line terminologickej databázy (ďalej len „TDB“) je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, so sídlom Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať termíny a definície uvedené v terminologickej databáze. Tiež si vyhradzuje právo zrušiť prístup, napríklad v prípade, ak registrovaný používateľ (ďalej „používateľ“) sa neprihlási do terminologickej databázy viac ako jeden rok od posledného prihlásenia alebo inak poruší podmienky používania TDB.

Čl. II Obsah terminologickej databázy a jeho použitie

Terminologická databáza obsahuje termíny a definície zo slovenských technických noriem (ďalej len „STN“), predbežných slovenských technických noriem (ďalej len „STN P“) a technických normalizačných informácií (ďalej len „TNI“) do sústavy STN zavedených prekladom do slovenského jazyka alebo z národnej prílohy STN, STN P a TNI do sústavy STN zavedených originálom, pokiaľ táto národná príloha obsahuje preklad termínov a definícií preberanej normy do slovenského jazyka, a z pôvodných STN, t. j. tých STN, STN P a TNI, upravujúce oblasť, ktorá nie je predmetom úpravy európskej alebo medzinárodnej normy, alebo normy iného národného normalizačného orgánu.

Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania. Používateľ svojou návštevou terminologickej databáze a jeho ďalším používaním potvrdzuje, že bol s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

Používateľ nesmie previesť právo vstupu do terminologickej databázy na akúkoľvek tretiu stranu.

Používateľ terminologickej databázy berie na vedomie, že obsah TDB je chránený zákonom č. 264/1999 Z.z. zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Slovenskú technickú normu a časť slovenskej technickej normy sa môžu rozmnožovať alebo rozširovať akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme len so súhlasom slovenského národného normalizačného orgánu.

Čl. III Registrácia používateľa

Používateľ terminologickej databázy registráciou dáva súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu: prístupové údaje (e-mailová adresa), meno a priezvisko, adresa s cieľom vykonania registrácie používateľa terminologickej databázy a jeho následnej identifikácie (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že pri spracúvaní osobných údajov bude postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a osobné údaje poskytne iným subjektom len pokiaľ mu to prikazuje zákon.